Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola první. Klíč Svobody

25. 4. 2017

Kapitola první. Klíč Svobody


 

Zapamatuj si, vnímající! Budoucnost – začíná dnes! Ona začíná – přímo teď!

Vždy – právě teď začíná tvoje budoucnost, i budoucnost Země! Zapamatuj si to!

Tady je Můj klíč ke Svobodě: Každý si určuje svou budoucnost sám! A ty si můžeš svoji budoucnost vytvářet přímo teď!

A ještě k tomu, dokonce i když o tom nevíš, to nevyhnutelně děláš. Ale člověk je schopen to dělat uvědoměle!

Každý moment času – je ta přítomnost, která určuje tvoji budoucnost.

Minulost – už skončila. Ona vždy už není! Z minulosti s tebou zůstává jenom to, co nejsi připraven opustit, co je ti drahé, čeho se pevně držíš, k čemu jsi připoután. Může to být jak pozitivní – tak negativní; táhnoucí tě dopředu – nebo zdržující tvoji evoluci... Ale pokaždé si právě ty můžeš vybrat z toho všeho to, co si chceš vzít do své budoucnosti!

Negativní karma existuje do té doby, dokud člověk nedokáže, tím, že si uvědoměle vybral pouze Tvůrce a opustil všechno ostatní, vstoupit do Života Tvořivé Božské Síly.

Ale přípravou k tomuto ponoření bude řízení svojí budoucnosti.

Vždyť právě ty si můžeš vybírat to, jak chceš žít dále!

Vybíráš si to přímo teď – tím, jak myslíš, konáš, v jakých emocích žiješ!

A rozhodni se: pro co a jak se chystáš dál žít?

Právě to vytváří tvoji budoucnost!

Zákon karmy spoutává člověka právě proto, že člověk není připraven nebo se nechce očistit od negativní minulosti a dál si ji sám promítá do své budoucnosti. A člověk sám je ten «projektor»: on sám sobě promítá do budoucnosti svoje emoční stavy a šablony skutků, stavy energií uvnitř těla a «kokonu».

Právě pro osvobození od negativní karmy existuje mechanizmus pokání. Člověk odklízí svoje špatnosti – a ony se přestávají «promítat» v jeho budoucnosti: těmi událostmi, které by byly nutné pro uvědomění si a očištění od konkrétních neřestí...

Bůh je přítomný ve všem jsoucím; oživuje, tvoří, a rozvíjí celý stvořený svět. V životě toho, kdo se naučil to pozorovat a pociťovat trvalou přítomnost Boha ve svém životě, se všechno kardinálně změní.

Právě láska – jako vlastnost duše – umožňuje, aby se to uskutečnilo. Právě láska k Bohu, který tvoří všechno ve vesmíru, umožňuje člověku budovat, vytvářet si svoji budoucnost ve vzájemné součinnosti c Ním – Nejvyšší Tvořivou Sílou!

Stejně tak si i celá lidská společnost hromadně určuje svoji společnou budoucnost na Zemi přímo teď. A ta závisí na každém z nich. Ona je součtem velkých i malých, kladných i záporných vkladů spousty lidí.

A Ti, Kdo se stávají Mahátmy, mají za Zemi největší odpovědnost! Jejich vklad může být ohromný!...

... Minulost je odhalena tomu, kdo umí vidět v proudu času.

Budoucnost vytváří ten, kdo pochopil svoji minulost.

Budoucnost není zafixovaná. Ona se mění tam, kde nové příčiny vytvářejí nové následky. Právě tak si člověk vytváří svoji budoucnost přímo teď!

Když jsi poznal své okovy – neřestné vlastnosti duše – dozvi se, člověče, i o možnosti povstat ze tmy a rozzářit se ve Světle!

Tělo v sobě nese pouta duše, ale právě ono jí dává i možnosti růstu.

Ty si můžeš pokořit a podřídit přání těla zdrženlivostí, ty můžeš upevnit sílu ducha v boji se svými nedostatky!

Podívej se: když si odpíráš nadbytek jídla – překonáváš přání jíst zbytečně mnoho, když se zdržuješ prázdného tlachání – podřizuješ si mysl, když se nutíš kontrolovat a neprodleně potlačovat negativní emoce – získáváš schopnost ovládání svojí emocionální sféry, když v sobě pěstuješ lásku jako stav duše – zaměřuješ svoji cestu ke Světlu!

Páky ovládání sama sebe, stavem sebe-duše, se nacházejí uvnitř mnohorozměrné struktury těla. Jsou to čakry. Když ovládneš řízení sama sebe prostřednictvím poznání sebe uvnitř svého těla – můžeš poté tuto slupku opouštět pro to, abys putoval ve Světle, poznával Světlo, splýval se Světlem!

Tělo člověka je unikátní a dokonalé dílo Stvořitele! Je určeno na 700 – 900 let plnocenného života s možností nepřetržitého rozvoje sebe-duše. Tak žili mnozí atlanťané, právě tak žili i úspěšní žáci Boha mezi národy, obývajícími centrální území Euroasie v té samé epoše.

Potenciál zdraví, vložený do struktury lidského těla, umožňuje znovuobnovovat a oživovat práci jeho narušených systémů a orgánů. Úplné přijetí a používání vědomostí o tom by způsobilo převrat v současné medicíně! Přičemž příklady takových uzdravení, využívajících sílu lidské duše k obnovení tělesných funkcí a zdraví, jsou vašim současníkům výborně známy, ale... Divokost a barbarství, projevující se v nepochopení poslání života člověka na Zemi, – to hrozí lidstvu neštěstími a katastrofami...

Vždyť jedno z poslání kataklyzmat, přírodních i technogenních, které se dějí na planetě, spočívá v tom, aby lidé přemýšleli o hodnotě lidského života, a o hodnotě života celé planety, na které lidstvo žije...

Ty, člověče, jsi částí toho, co se nazývá lidstvem. Ty můžeš začít měnit svoji budoucnost, i budoucnost Země!

A ať to každý dělá tak, že začne přeměnou sama sebe!

... A teď, když se ti něco nepěkného přihodí, se nauč nepokládat si otázku «za co?», ale «pro co?»!

Hledání svojí viny nebo chyb v minulosti je vždy prospěšné! Pokání je nezbytné! Ale ještě prospěšnější je pohled do budoucnosti! Pak tě bude překonání každé překážky pozvedat z bažiny utrpení, ze zajetí příčin a následků sansáry. Tato pozitivní nálada s výhledem na to, co přichází – umožňuje rychle a efektivně procházet komplikované úseky svého osudu a nevrhat stíny nových chyb do své budoucnosti.

A hlavně – pociťuj přítomnost Boha vždy, ve všem, v sobě i v tom, co se ti děje právě teď!